Nasıl Vekaletname Çıkartılır ?

1)Vekaletnamede Yer Alacak Yetkiler

Genel yetkiler yanında, ayrıca ahzukabz, sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat, kabul, vazgeçme yetkisi.

2) Vekaletname Çıkarırken Gereken Belgeler

-Özel kişiler: Vekaletname düzenlerken Noter\'e kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ibraz etmek zorundadırlar.  

-Boşanma ve Tanıma Tenfiz Davaları için çıkartılacak vekaletnamelerde: Vekaletname için iki adet vesikalık fotoğraf gerekmektedir. Boşanma ve Tanıma Tenfiz vekaletnamelerinde notere, boşanma veya tanıma tenfiz için vekaletname verilmek istenildiği özellikle söylenmelidir.

-Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri gereklidir.

-Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılarT.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler. Konsolosluğun bulunmaması veya o ülke vatandaşı olunması halinde ise vekaletnameyi düzenleyen  ülke noterleri marifetiyle düzenlenecek vekaletnamenin düzenleyen ülke yetkili makamlarınca ve T.C. Konsolosluklarınca onaylanması gerekmektedir.

Şirketler adına düzenlenecek vekaletname için şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri  ve yetki belgelerini Noter\'e ibrazı gereklidir. Ayrıca şirket adına çıkartılacak vekâletnamelerde, şirket adına temsilen şahsınız adına asaleten ibaresi kullanması halinde, bir vekâletname ile hem şirket için hem de şahısınız için vekâlet verilmiş olacaktır.