FALİYETLERİMİZ..

Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Özel kanunlarla düzenlenmiş ceza hükümlerine göre şikayetçi, mağdur ve sanık vekillikleri, sorgu aşaması işlemleri….

Bilişim Hukuku

İnternet hukuku, Elektronik ticaret hukuku, elektronik fatura, E-sözleşme, Bilişim suçları, E-Tüketici, internet güvenliği konularında çıkan sorunların giderilmesi…

Aile Hukuku

Boşanma, anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, velayet, vesayet, evlenme akidleri, mal rejimleri, nafaka davaları,evlenmeye izin, evlat edinme, miras, tereke, veraset ilamı,nüfus davaları, vasiyetname hazırlanması, vasi tayini, isim tashihi.

Enerji Hukuku

Hukuk, toplumun genel menfaatini veya fertlerin ve toplumun ortak iyiliğini sağlamak maksadıyla konulan ve kamu gücüyle desteklenen kaide, hak ve kanunların bütünüdür. Hukuk, kendi içinde temel olarak ikiye ayrılır. Genel olarak hukukun kişiler arası ilişkileri konu alan kısmına Özel Hukuk, kişiler ile devlet veya devleti oluşturan kurumlar arası ilişkileri düzenleyen kısmına ise Kamu Hukuku adı verilir. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku Ticaret Hukuku özel hukukun, buna karşılık Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku ve İdare Hukuku kamu hukukunun başlıca alt dallarıdır.Bu hukuk dallarının mevzuat oluşumu eskiye dayanmaktadır. Oysa ki Enerji Mevzuatının oluşumu bu alandaki gelişmelerle birlikte son zamanlarda ortaya çıkmıştır. Enerji hukuku, enerjinin üretim ve dağıtım ağında idarenin yetkilerinden dolayı idare hukukuyla bağlantı içersindedir. Ayrıca borçlar ve ticaret hukukuyla da yakından ilgili olması nedeniyle de özel hukukun alanına girmektedir. Enerji hırsızlığı suçunun tanımlanmasından itibaren de ceza hukukuyla bağlantılı hale gelmiştir. Enerji hukuku dar kapsamlı bir hukuk dalı gibi görünsede, hem kendine ait geniş bir mevzuat alanı bulunan, hem de hukukun diğer alanlarıyla bağlantılı olan bir hukuk dalıdır.

İcra Ve İflas Hukuku

Alacak tahsili, borç tasfiyesi, iflas, iflas erteleme, konkordato, kurumsal icra takipleri, teminat mektuplarının ve ipoteklerin paraya çevrilmesi, araç rehni, ilamların icrası...

İş Hukuku

İşçi hakları,işveren hakları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işyeri devri, grev,lokavt, Sosyal Güvenlik kurumu, iş güvenliği, iş sözleşmeleri, hizmet tespitleri, fazla mesai vs. haklar, rekabet yasağı başta olmak üzere danışmanlık ve avukatlık hizmetleri...

Fikri Mülkiyet Hukuku

Sözleşme Hukuku

İş sözleşmesi, Gayrimenkul satış vaadi, Franchise sözleşmesi, bayilik sözleşmesi, acentelik sözleşmesi, ipotek ve rehin sözleşmeleri, elektronik ortam sözleşmeleri, hosting ve alan adı sözleşmeleri, joint venture sözleşmesi, kira sözleşmesi, lisans sözleşmesi, marka devir sözleşmesi,mal rejimi sözleşmesi, reklam yayın sözleşmesi, profesyonel futbolcu sözleşmesi, sponsorluk sözleşmesi, tahkim sözleşmesi

Spor ve Kamu Hukuku

Spor kulüpleri, sporcular, antrenörler, arasındaki, bunların federasyonlarla,FİFA ve UEFA ile olan sorunları…

Ticaret Hukuku

Ulusal ve uluslar arası şirketlere danışmanlık, ticari sözleşmeler, ticari görüşmeler ve uzlaştırma, şirket ana sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmesinin hazırlanması, sermaye artımı ve azaltımları, şirketleri birleşmeleri, nev’i değişikliği, genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin gerçekleştirilmesi, elektronik ticaret işlemleri, tasfiye, sermaye piyasası kurumu, halka arz…

Turizm Hukuku.

Turizm faaliyetleri, ruhsat işlemleri, tüketici hakları, Acenta kuruluş aşamasında temsili, Turizm Banklığı nezrinde karşılaşılan problemlerin çözümü…

test

test